boxed
border
https://www.tilburgstuinen.nl/wp-content/themes/anya-installable/
https://www.tilburgstuinen.nl/
#8cb116
style4
anime sex
xxx tube bubble butt kelsi monroe wet and ready to fuck.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten uitgebracht, respectievelijk gesloten door Tilburgs Tuinen en tevens op alle volgende offertes en overeenkomsten, uitgebracht, respectievelijk gesloten,met dezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op, al eerder gedane offertes of gesloten overeenkomsten.

2. Wijzigingen van of aanvullingen op deze voorwaarden dienen door Tilburgs Tuinen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.

3. Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of door een rechterlijke uitspraak worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of vernietigd worden, overleg plegen om een vervangende regeling te

treffen die in overeenstemming is met het geldende recht.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien Tilburgs Tuinen niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Tilburgs Tuinen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes

1. Alle offertes van Tilburgs Tuinen zijn vrijblijvend tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld; in dat geval heeft de offerte een geldigheidsduur van dertig (30) dagen.

2. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien Tilburgs Tuinen schriftelijk heeft bevestigd het aanbod of de opdracht van de opdrachtgever te aanvaarden. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.

3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met werknemers van Tilburgs Tuinen of voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden binden Tilburgs Tuinen niet, tenzij deze door Tilburgs Tuinen schriftelijk worden bevestigd.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod van Tilburgs Tuinen, dan wordt Tilburgs Tuinen niet gebonden en komt geen overeenkomst tussen partijen tot stand.

5. Indien ten behoeve van het opstellen van een offerte modellen en/of ontwerptekeningen zijn gemaakt en de overeenkomst tussen partijen komt niet tot stand dan komen de kosten hiervan voor rekening van de opdrachtgever en gaan zij, na betaling, over in zijn eigendom.

Artikel 3 Prijs

1. Alle geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn in euro’s en inclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting, doch exclusief reis- en transportkosten, tenzij anders vermeld.

2. Tilburgs Tuinen behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor het tijdstip van de uitvoering ervan, wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven, tenzij een vaste prijs/aanneemsom is overeengekomen.

3. Tilburgs Tuinen stelt de opdrachtgever tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover hij gebruik maakt van het hierboven bedoelde recht prijswijzigingen door te voeren.

4. De opdrachtgever/consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden. Een opdrachtgever/niet-consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien er sprake is van een prijswijziging welke leidt tot een prijsverschil met de overeengekomen prijs van meer dan 10 %.

5. Indien van overheidswege het percentage van de omzetbelasting (btw) wordt gewijzigd, zal tussen Partijen verrekening plaatsvinden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Artikel 4 Intellectuele eigendom

1. Tilburgs Tuinen behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot voortbrengselen van de geest. De opdrachtgever zal geen enkel recht geldend kunnen doen maken op enig merk-, handelsnaam-, octrooi-, model-, of auteursrecht of enig ander recht van intellectuele of industriële eigendom dat toekomt aan Tilburgs Tuinen.

2. De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde tekeningen, modellen, ontwerpen, monsters, berekeningen, documentatie en dergelijke, worden door Tilburgs Tuinen niet teruggegeven of bewaard, tenzij door partijen anders wordt overeengekomen. De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, tekening dienen als uitgangspunt(en) voor de aangenomen opdracht. Fouten, onvolkomenheden of onvolledigheden van de door Tilburgs Tuinen uitgevoerde werkzaamheden als gevolg van deze verstrekte gegevens

zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3. De opdrachtgever vrijwaart Tilburgs Tuinen tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, tekeningen, afbeeldingen etc. welke tegen Tilburgs Tuinen ingesteld worden.

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden, welke Tilburgs Tuinen nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de werkzaamheden, tijdig in bezit komen van Tilburgs Tuinen.

2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de plaats, waar de werkzaamheden door Tilburgs Tuinen moeten worden uitgevoerd, tijdig beschikbaar is en Tilburgs Tuinen voor aanvang van de werkzaamheden wordt geïnformeerd over mogelijke belemmeringen en obstakels.

3. De opdrachtgever dient in het bijzonder Tilburgs Tuinen te informeren over feiten en omstandigheden met betrekking tot de plaats waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

4. Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen dient de opdrachtgever voor uitvoering van de werkzaamheden in elk geval, voor eigen rekening en risico, te zorgen voor:

– Het informeren van Tilburgs Tuinen binnen een redelijke termijn

voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen indien Tilburgs

Tuinen zijn werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;

– het informeren van Tilburgs Tuinen over de aanwezigheid van kabels en leidingen in de grond op de plaats waar de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Eventuele schade ontstaan aan kabels en leidingen waarover Tilburgs Tuinen niet of niet volledig is geïnformeerd zijn voor rekening van de opdrachtgever.

– Het verwijderen van obstakels, zoals hekwerken, relingen, waterpartijen en/of (andere) bouwwerken, tenzij met Tilburgs Tuinen anders overeengekomen.

5. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de werkzaamheden van Tilburgs Tuinen behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de werkzaamheden daarvan geen vertraging ondervindt.

6. Onder oplevering van het werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer Tilburgs Tuinen zulks schriftelijk meedeelt, of het werk door de opdrachtgever in gebruik wordt genomen.

Artikel 6 De uitvoering van de overeenkomst

1. Tilburgs Tuinen heeft het recht zich bij de uitvoering van de werkzaamheden door derden te laten bijstaan, dan wel het recht de werkzaamheden, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, door derden te laten uitvoeren.

2. Het bepaalde tijdstip waarop en de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen aan te vangen c.q. moeten worden uitgevoerd, wordt door Tilburgs Tuinen naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is niet bindend.

Overschrijding van de overeengekomen termijn leidt niet tot aansprakelijkheid van Tilburgs Tuinen voor directe of indirecte gevolgen van de niet tijdige prestatie.

3. Tilburgs Tuinen is na overschrijding van een overeengekomen termijn alleen dan in verzuim indien hij van de opdrachtgever een schriftelijke in gebreke stelling heeft ontvangen, waarin hem nog een redelijke termijn wordt gegeven om tot uitvoering over te gaan en nakoming daarvan binnen deze termijn uitblijft. Bij overschrijding van deze laatstgenoemde termijn heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

4. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Tilburgs Tuinen de overeengekomen werkzaamheden ononderbroken kan uitvoeren. Indien de werkzaamheden wegens omstandigheden die niet aan Tilburgs Tuinen kunnen worden toegerekend, niet op het overeengekomen tijdstip kunnen beginnen of niet ononderbroken kunnen worden uitgevoerd, zal de opdrachtgever aan Tilburgs Tuinen alle schade vergoeden welke in verband met die vertraging of onderbreking voor Tilburgs Tuinen ontstaat. Hetzelfde geldt indien wegens omstandigheden, die niet aan Tilburgs Tuinen kunnen worden toegerekend, de werkzaamheden niet voltooid kunnen worden binnen de overeengekomen periode.

5. Meer- of minderwerk wordt afzonderlijk tussen Tilburgs Tuinen en de opdrachtgever besproken, berekend en schriftelijk vastgelegd. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot het uitvoeren van meerwerk laat de aanspraken van Tilburgs Tuinen op verrekening daarvan onverlet. Als meerwerk wordt aangemerkt al het meerdere dat Tilburgs Tuinen boven het aanvankelijk overeengekomen presteert, waar onder begrepen de extra werkzaamheden die voortvloeien uit door de opdrachtgever na het aangaan van de overeenkomst verlangde wijzigingen, die afwijken van wat partijen zijn overeengekomen.

6. Indien Tilburgs Tuinen de werkzaamheden niet kan uitvoeren op het overeengekomen tijdstip en/of de overeengekomen plaats, doordat de opdrachtgever daartoe zijn noodzakelijke medewerking niet verleent, een

ander beletsel van zijn zijde op komt, moeten worden opgeschort, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en heeft Tilburgs Tuinen het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Tilburgs Tuinen heeft dan recht op vergoeding van door hem al voor uitvoering van de werkzaamheden gemaakte kosten, evenals van de gemaakte en nog te maken kosten die voortvloeien uit verplichtingen die Tilburgs Tuinen met het oog op de uitvoering van de werkzaamheden al is aangegaan, onverminderd het recht van Tilburgs Tuinen voor het meerdere schadevergoeding te vorderen.

7. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Tilburgs Tuinen gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, evenals in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdrachtvan het bedrijf van de opdrachtgever, is Tilburgs Tuinen gerechtigd om zonder

ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten.

8. Indien Tilburgs Tuinen op grond van het bepaalde in lid 6 of lid 7 van dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 7 Levering materialen

1. Indien en voor zover de levering van materialen geen onderdeel uitmaakt van de opdracht tot uitvoeren van werkzaamheden, geschiedt de levering af magazijn van Tilburgs Tuinen. Onder materialen wordt verstaan plantmateriaal, zand, grond, teelaarde, compost en dode materialen zoals bestrating,

bouwmaterialen en overige producten en materialen.

2. Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze zijn gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en op tijdige aflevering van door Tilburgs Tuinen bij haar leveranciers bestelde zaken. Bij

overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Tilburgs Tuinen daarom schriftelijk in gebreke te stellen. Tilburgs Tuinen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de

overeenkomst.

3. Indien de opdrachtgever de zaken niet, niet tijdig of niet op de overeengekomen plaats afneemt, is de opdrachtgever van rechtswege inverzuim en heeft Tilburgs Tuinen het recht de zaken, voor rekening en risico

van de opdrachtgever tijdelijk op te slaan op een door Tilburgs Tuinen vast te stellen plaats. Tilburgs Tuinen heeft dan recht op vergoeding van alle ter zake gemaakte kosten.

4. Indien de zaken één (1) week na de aanbieding ter levering niet door de opdrachtgever in ontvangst zijn genomen, is Tilburgs Tuinen gerechtigd de overeenkomst op grond waarvan de levering plaatsvindt, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de te leveren zaken te verkopen. Tilburgs Tuinen

heeft dan recht op vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

5. Het risico van verlies, beschadiging dan wel het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de te leveren

zaken komt voor rekening van de opdrachtgever vanaf het moment van de levering dan wel vanaf het moment waarop en plaats waar de levering volgens de overeenkomst dient plaats te vinden.

6. Leveranties als onderdeel van de overeenkomst worden geacht in de overeengekomen prijs te zijn inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7 Levering materialen

1. Indien en voor zover de levering van materialen geen onderdeel uitmaakt van de opdracht tot uitvoeren van werkzaamheden, geschiedt de levering af magazijn van Tilburgs Tuinen. Onder materialen wordt verstaan plantmateriaal, zand, grond, teelaarde, compost en dode materialen zoals bestrating,

bouwmaterialen en overige producten en materialen.

2. Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze zijn gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en op tijdige aflevering van door Tilburgs Tuinen bij haar leveranciers bestelde zaken. Bij

overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Tilburgs Tuinen daarom schriftelijk in gebreke te stellen. Tilburgs Tuinen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de

overeenkomst.

3. Indien de opdrachtgever de zaken niet, niet tijdig of niet op de overeengekomen plaats afneemt, is de opdrachtgever van rechtswege inverzuim en heeft Tilburgs Tuinen het recht de zaken, voor rekening en risico

van de opdrachtgever tijdelijk op te slaan op een door Tilburgs Tuinen vast te stellen plaats. Tilburgs Tuinen heeft dan recht op vergoeding van alle ter zake gemaakte kosten.

4. Indien de zaken één (1) week na de aanbieding ter levering niet door de opdrachtgever in ontvangst zijn genomen, is Tilburgs Tuinen gerechtigd de overeenkomst op grond waarvan de levering plaatsvindt, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de te leveren zaken te verkopen. Tilburgs Tuinen

heeft dan recht op vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

5. Het risico van verlies, beschadiging dan wel het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de te leveren

zaken komt voor rekening van de opdrachtgever vanaf het moment van de levering dan wel vanaf het moment waarop en plaats waar de levering volgens de overeenkomst dient plaats te vinden.

6. Leveranties als onderdeel van de overeenkomst worden geacht in de overeengekomen prijs te zijn inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

1. Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever, behoudt Tilburgs Tuinen zich de eigendom van het geleverde voor tot op het moment waarop de opdrachtgever aan haar verplichtingen heeft voldaan. Onder verplichtingen worden te dezen verstaan, verplichtingen ter zake van de tegenprestatie verschuldigd aan Tilburgs Tuinen betreffende:

a. krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken;

b. krachtens enige overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden;

c. de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van enige overeenkomst.

2. Indien Tilburgs Tuinen vorderingen op de opdrachtgever bezit ter zake waarvan een eigendomsvoorbehoud is gemaakt alsmede vorderingen op de opdrachtgever ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt, dan strekt een betaling van de opdrachtgever eerst tot voldoening van de vordering ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt.

3. Indien de vorderingen ter zake waarvan de eigendom op de geleverde zaken is voorbehouden volledig voldaan zijn door de opdrachtgever, kan Tilburgs Tuinen, zich bij verschaffing van de eigendom van de geleverde zaken, een bezitloos pandrecht voorbehouden tot zekerheid van de huidige en de toekomstige vorderingen van Tilburgs Tuinen op de opdrachtgever. De opdrachtgever is verplicht zijn medewerking te verlenen aan het vestigen van dit bezitloos pandrecht.

4. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de opdrachtgever is overgegaan is het niet toegestaan het geleverde in eigendom over te dragen, zakelijk of verbintenisrechtelijk te bezwaren of te vervreemden, onder welke titel dan en dient de opdrachtgever het geleverde als een goede huisvader en als kenbaar eigendom van Tilburgs Tuinen voor deze te houden.

5. Tilburgs Tuinen heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen indien en voor zover de opdrachtgever met de nakoming van enige verplichting jegens Tilburgs Tuinen in gebreke blijft, dan wel naar het oordeel van Tilburgs Tuinen in betalingsmoeilijkheden verkeert. De opdrachtgever verleent Tilburgs Tuinen nu reeds voor alsdan het onherroepelijke recht om die plaatsen te (laten) betreden waar het geleverde zich bevindt, indien Tilburgs Tuinen het geleverde wenst terug te nemen.

Artikel 9 Betalingen

1. Alle betalingen dienen, tenzij anders wordt overeengekomen, plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of verrekening, ook in faillissement, ten kantore van Tilburgs Tuinen of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening.

2. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Tilburgs Tuinen zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de opdrachtgever rente vanaf de vervaldag in rekening te brengen, tot aan de datum van complete voldoening en onverminderd de overige rechten welke Tilburgs Tuinen toekomen. In het geval van een consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.

3. Reclames over tekortkomingen in de factuur dienen schriftelijk te worden kenbaar gemaakt binnen vijf (5) werkdagen na de factuurdatum.

4. De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5. Tilburgs Tuinen behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen prijs te verlangen. Betaling in termijnen is mogelijk indien uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.

6. Alle kosten welke voor Tilburgs Tuinen voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de opdrachtgever van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman/advocaat, en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten. Deze kosten worden door Tilburgs Tuinen en de opdrachtgever gesteld op minimaal 15% van de te vorderen hoofdsom. De opdrachtgever is in gebreke door het feit van niet of niet-behoorlijke nakoming.

7. Indien en voor zover de opdrachtgever met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van surseance van betaling en stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al wat Tilburgs Tuinen van de opdrachtgever te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.

8. De opdrachtgever is gehouden op eerste vordering van Tilburgs Tuinen zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al wat de opdrachtgever uit enige overeenkomst of anderszins aan Tilburgs Tuinen verschuldigd mocht zijn.

9. Indien na dit verzoek zekerheidsstelling uitblijft, heeft Tilburgs Tuinen, totdat de zekerheid wordt gesteld, het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten tot het moment van zekerheidsstelling.

10. Tilburgs Tuinen is gerechtigd alle opeisbare vorderingen van de opdrachtgever op Tilburgs Tuinen te compenseren met alle op geld waardeerbare vorderingen op de opdrachtgever van Tilburgs Tuinen.

11. Tilburgs Tuinen is gerechtigd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten totdat de opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens Tilburgs Tuinen hoe ook ontstaan is nagekomen.

12. Aan werknemers van Tilburgs Tuinen, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.

Artikel 10 Garantie en reclame

1. Op de door Tilburgs Tuinen te leveren dode materialen e.d. is uitsluitend de garantie van de fabrikant van toepassing. De kosten van transport, het opsporen en/of herstellen van gebreken alsmede arbeidskosten die niet door de fabrieksgarantie worden gedekt, zullen aan de opdrachtgever tegen de geldende uurtarieven in rekening worden gebracht.

2. Klachten met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden c.q. de geleverde materialen dienen uiterlijk zeven (7) dagen na voltooiing van de werkzaamheden c.q. de aflevering aan Tilburgs Tuinen kenbaar te worden gemaakt. Gebreken, waarvan de opdrachtgever aantoont dat hij deze redelijkerwijs niet binnen zeven (7) dagen na voltooiing van de werkzaamheden c.q. de levering kon ontdekken, dienen binnen zeven (7)

dagen na ontdekking van het gebrek aan Tilburgs Tuinen kenbaar te worden gemaakt, met een nauwkeurige opgaaf van de aard van de klacht en met overlegging van de originele factuur.

3. Indien Tilburgs Tuinen zulks met de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen, geeft Tilburgs Tuinen een zogenaamde aangroeigarantie voor het bij de uitvoering van de werkzaamheden geleverde plantmateriaal, waaronder onder meer begrepen bomen, struiken en vaste planten. De aangroeigarantie wordt gegeven voor de duur van één (1) jaar na de factuurdatum. Indien de opdrachtgever gebreken aan het plantmateriaal constateert dient hij deze binnen de garantieperiode aan Tilburgs Tuinen schriftelijk kenbaar te maken

4. Indien niet binnen voormelde termijnen wordt gereclameerd wordt de opdrachtgever geacht het geleverde onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd of worden de werkzaamheden geacht naar behoren te zijn uitgevoerd, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere

termijn voortvloeit.

5. Tilburgs Tuinen is ten alle tijden gerechtigd na de oplevering te controleren of het plantmateriaal is aangegroeid, of een dergelijke controle te verrichten op het moment dat de opdrachtgever een beroep doet op de overeengekomen garantie. De opdrachtgever is gehouden Tilburgs Tuinen toegang te verlenen

en alle medewerking te verlenen om de uitoefening van deze controle door Tilburgs Tuinen mogelijk te maken.

6. Niet onder de aangroeigarantie vallen gebreken die geheel dan wel gedeeltelijk zijn terug te voeren op weersomstandigheden, overmacht, onderhoud door de opdrachtgever anders dan overeenkomstig de bij het plantmateriaal verstrekte richtlijnen, specificaties en (mondeling) verstrekte instructies en schade door derden veroorzaakt en geringe afwijkingen in de hergroei. Onder geringe afwijkingen wordt verstaan tot maximaal 10% uitval. Onder de aangroeigarantie vallen uitdrukkelijk niet arbeids- reis- en vervoerskosten in verband met het vervangen van plantmateriaal.

7. Indien de reclame betrekking heeft op geleverde materialen dienen deze voor inspectie beschikbaar te zijn. Indien de klacht juist wordt bevonden, heeft Tilburgs Tuinen het recht het gebrek te herstellen, het geleverde of onderdelen daarvan te vervangen, dan wel het recht over te gaan tot restitutie van (een

deel van) het factuurbedrag, alles met inachtneming van een redelijke termijn. Tilburgs Tuinen is gerechtigd bij vervanging van plantmateriaal een gelijkwaardig product te leveren, indien het leveren van hetzelfde plantmateriaal niet of niet tijdig mogelijk is. Kosten verbonden aan het (her)bestraten, vervangen van boompalen en/of andere hulpmiddelen bij het herplanten van plantmateriaal, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8. Indien Tilburgs Tuinen niet in de gelegenheid wordt gesteld gebreken te herstellen doch de opdrachtgever een derde daartoe opdracht geeft, zijn de kosten die hiervoor worden gemaakt voor rekening van de opdrachtgever. Indien vast komt te staan dat de klacht van de opdrachtgever ongegrond is, is de opdrachtgever gehouden de door Tilburgs Tuinen gemaakte kosten, zoals de onderzoekskosten, te vergoeden.

9. Reclames geven de opdrachtgever geen recht om betaling op te schorten, terwijl compensatie of verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Tilburgs Tuinen voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag met betrekking tot het geleverde. Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van Tilburgs Tuinen steeds beperkt tot het bedrag waarvoor Tilburgs Tuinen zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend, dan wel indien Tilburgs Tuinen zich niet tegen dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd of indien geen dekking wordt verleend, het bedrag waarvoor ondernemers vergelijkbaar met Tilburgs Tuinen zich gewoonlijk plegen te verzekeren.

2. Tilburgs Tuinen is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, op enigerlei wijze verband

houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden.

3. De opdrachtgever vrijwaart Tilburgs Tuinen tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen Tilburgs Tuinen en de opdrachtgever.

4. De in het eerste en tweede lid neergelegde beperking van de aansprakelijkheid is evenzeer van toepassing voor werknemers van Tilburgs Tuinen en voor door Tilburgs Tuinen voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Tilburgs Tuinen of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 13 Verval van rechten

1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welken hoofde dan ook tegenover Tilburgs Tuinen in verband met het verrichten van werkzaamheden door Tilburgs Tuinen in ieder geval één (1) jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 14 Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van bepalingen van het verdrag van de Verenigde Naties inzake koopovereenkomsten betreffende roerende zaken

(Wenen 11-04-1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Alle geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten tussen Tilburgs Tuinen en de opdrachtgever en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, dienen aanhangig gemaakt te worden bij en berecht door de

arrondissementsrechtbank van de vestigingsplaats van Tilburgs Tuinen.

Artikel 15 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Tilburgs Tuinen

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

paged
Loading posts...
link_magnifier
#ACAAAA
off
fadeInDown
loading
#ACAAAA
off
Terug